24.2 C
Bratislava
sobota, 22 júna, 2024
spot_img

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ V ROKU 2022

Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2022 je pondelok 31. januára 2022. Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, na akom tlačive a ako ho vyplniť?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022

Autor: Ing. Iveta Ištóková

Daň z nehnuteľností je jednou z ôsmich fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľností ako majetkovú daň priznávajú daňovníci podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti alebo čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach je platný a účinný od roku 2005 a v novembri/decembri 2021 bola v legislatívnom procese poslanecká novela zákona o miestnych daniach, ktorá sa týkala rozšírenia fakultatívnych úľav pri dani z nehnuteľností, ktoré ustanovuje mesto alebo obec ako správca dane z nehnuteľností všeobecne záväzným nariadením.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú:

 • všetci tí daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby) dane z nehnuteľností, ktorí u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2021 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome;
 • ďalej aj tí daňovníci, ktorí sa stali prvýkrát v roku 2021:
 1. správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce a správca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
 2. nájomcom nehnuteľnosti, ak ako nájomca spĺňajú zákonom o miestnych daniach stanovené podmienky, ktorými sú:
  • ak si fyzická osoba alebo právnická osoba prenajala pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu,
  • ak si fyzická osoba alebo právnická osoba prenajala od iného vlastníka pozemok na dobu dlhšiu ako päť rokov a ako nájomca je zapísaná v katastri nehnuteľností,
  • ak si fyzická osoba alebo právnická osoba prenajala pozemky od niekoho, kto dostal tieto pozemky do náhradného užívania,
 3. užívateľom, a to v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Čiastkové priznanie na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností podávajú daňovníci v tom prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností podávali priznanie k dani z nehnuteľností alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností (podávalo sa do konca roku 2012) a v roku 2021 sa stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi ďalšej nehnuteľnosti alebo v prípade ich nehnuteľností došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2021 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tí daňovníci, ktorí v roku 2021 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe alebo ju prestali užívať a boli ako užívatelia na účely dane z nehnuteľností považovaní za daňovníkov. Takýto daňovníci v tlačive vyznačia, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Tlačivo a podanie priznania k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na vznik ďalšej daňovej povinnosti alebo zánik daňovej povinnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je súčasťou opatrenia vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Tlačivo platné od roku 2015 bude platiť aj na zdaňovacie obdobie roku 2022. Daňovníci ho získajú v listinnej podobe priamo u príslušného správcu dane z nehnuteľností alebo sa tlačivá zverejňujú na stránke príslušnej obce alebo mesta, v katastri ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

Editovateľné tlačivo (také, ktoré sa priamo dá vyplniť v PC) dane z nehnuteľností je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (www. mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/ editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015).

V priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k tejto dani je daňovník povinný uviesť všetky údaje priznania a svojím podpisom deklarovať správnosť a úplnosť vyplnených údajov.

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2022.

Po uvedenom termíne hrozí daňovníkom pokuta za oneskorené podanie priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, pretože takto podané tlačivo bude správca dane považovať za oneskorene podané priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhodujúci je dátum prevzatia zásielky na pošte.

Upozornenie!

Daňovník dane z nehnuteľností priznáva svoje nehnuteľnosti podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním na vznik ďalšej daňovej povinnosti k tejto dani. Je potrebné uviesť, že nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Komu sa podáva priznanie k dani z nehnuteľností

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Čo znamená, že vyplnené tlačivo priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k tejto dani sa doručuje tej obci/mestu, kde vlastníte nejakú nehnuteľnosť, čo nemusí byť vždy tam, kde máte trvalý pobyt.

Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností správca dane spravidla schvaľuje s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorým je v prípade dane z nehnuteľností kalendárny rok. Správca dane nie je povinný všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností prijímať a schvaľovať každoročne. Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností obce zverejňujú na internetových stránkach príslušnej obce, kde si ich môžu daňovníci pozrieť, resp. využiť v prípade kontroly vypočítanej dane z nehnuteľností.

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok.

Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roku. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom, alebo po dni schválenia príklepu súdu.

Dedičovi ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

Ktoré nehnuteľnosti podliehajú dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb a
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

A. Daň z pozemkov

Daňovníkom dane z pozemkov je v prvom rade vlastník pozemku.

Potom je daňovníkom dane z pozemkov správca pozemku vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností.

Daňovníkom dane z pozemkov je aj ten, ktorý má pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu. Ďalej je daňovníkom nájomca pozemkov, a to v tom prípade, ak splní podmienky uvedené v zákone. Ide o takého nájomcu, ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo má v nájme pozemky fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu, alebo má s vlastníkom pozemku uzatvorenú nájomnú zmluvu najmenej na 5 rokov a ako nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností.

V prípade takéhoto nájomcu je potrebné uviesť, že nájomca bude na účely zákona o miestnych daniach považovaný za daňovníka len v tom prípade, že budú splnené obidve podmienky dané zákonom (t. j. nájomný vzťah na dobu päť a viac rokov a nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností).

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky, ktoré sú na účely zákona zoskupené do piatich skupín pozemkov, a to:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,
 2. záhrady,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 5. stavebné pozemky.

Pre správne zaradenie pozemku do uvedených skupín je rozhodujúce, ako je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností eviduje osem druhov pozemkov, ktoré sú však na účely zákona o miestnych daniach zoskupené do piatich skupín. Je potrebné uviesť, že iba stavebné pozemky nie sú evidované v katastri nehnuteľností, preto je na účely zákona stavebný pozemok priamo definovaný.

Čo sa týka lesných pozemkov, predmetom dane z pozemkov sú len tie lesné pozemky, ktoré sú podľa programu starostlivosti o lesy zaradené ako hospodárske lesy. Okrem hospodárskych lesov poznáme aj lesy osobitného určenia a ochranné lesy, tieto nie sú predmetom dane z pozemkov. To znamená, že ak osoba vlastní les osobitného určenia alebo ochranný les, tie nie sú predmetom dane z pozemkov, a preto nie je vlastník takého lesa považovaný na účely zákona o miestnych daniach za daňovníka, a teda nepodáva ani priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Za stavebný pozemok sa na účely zákona o miestnych daniach považuje ten pozemok, na ktorý bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a za stavebný pozemok sa bude považovať až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov podľa zákona o miestnych daniach. Ak má však daňovník vydané stavebné povolenie na prístavbu, nadstavbu alebo stavebnú úpravu, potom sa pozemok nepovažuje za stavebný pozemok, ale bude sa zdaňovať podľa toho, ako je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností a existujúca stavba podľa účelu jej využitia.

Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky pod stavbami, pretože sa zdaňuje stavba v režime dane zo stavieb alebo dane z bytov, ako aj pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie (okrem verejných účelových komunikácií) a celoštátne a regionálne železničné dráhy. Ďalej predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb (ide o stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie).

Základ dane z pozemkov uvádza daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku, ktorá sa vypočíta ako súčin výmery pozemku (tú zistí daňovník podľa listu vlastníctva) a hodnoty pôdy, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 alebo 2 zákona alebo je ustanovená správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, ak má na to správca dane z nehnuteľností splnomocnenie zo zákona o miestnych daniach alebo daňovník predložil znalecký posudok na lesný pozemok alebo rybník a vtedy sa pri výpočte použije hodnota pôdy zo znaleckého posudku.

Sadzba, resp. sadzby dane z pozemkov ustanovuje podľa splnomocnenia v zákone o miestnych daniach správca dane vo všeobecne záväznom nariadení k dani z nehnuteľností (alebo k viacerým miestnym daniam).

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane z pozemkov na príslušnú skupinu pozemkov.

Daňovník si však daň z pozemkov sám nevypočítava, pretože tlačivo priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností je zostavené tak, že daňovník len uvedie, aký druh pozemku vlastní a výmeru pozemku.

Samotnú daň z pozemkov mu správca dane vypočíta v rozhodnutí, ktorým vyrubuje daň z nehnuteľností.

Príklad č. 1: Podanie priznania k dani z pozemkov

Fyzická osoba kúpila v roku 2021 záhradu. Na pozemok bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v novembri 2021.

V tomto prípade podá daňovník najneskôr do 31. 1. 2022 priznanie k dani z nehnuteľností (oddiel I. a II. tlačiva priznania k dani z nehnuteľností).

Údaje potrebné pre výpočet dane z pozemkov

 1. výmera záhrady – 2 500 m2
 2. hodnota pôdy podľa VZN v prípade stavebného pozemku – 14,1234 eura/m2
 3. sadzba dane z pozemkov za stavebný pozemok – 0,50 %

Daň sa vypočíta: 2 500 x 14,1234 = 35 308,50 x 0,50 % = 176,5425 eura

Fyzickej osobe ako daňovníkovi bude vyrubená daň z pozemkov v sume 176,54 eura.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daň z nehnuteľností priznávaná v roku 2022

Obsah:

Tlačivo a podanie priznania k dani z nehnuteľností

Komu sa podáva priznanie k dani z nehnuteľností

Ktoré nehnuteľnosti podliehajú dani z nehnuteľností

A. Daň z pozemkov

Príklad č. 1: Podanie priznania k dani z pozemkov

B. Daň zo stavieb

Príklad č. 2: Podanie čiastkového priznania k dani zo stavieb

C. Daň z bytov

Príklad č. 3: Podanie čiastkového priznania na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z bytov za nebytový priestor a prílohy k § 17 ods. 2 a 3

D. Zákonné oslobodenia od dane z nehnuteľností a fakultatívne úľavy na dani z nehnuteľností

E. Vznik daňovej povinnosti

F. Zánik daňovej povinnosti

Príloha: Vyplnené priznanie k príkladu 

Stiahnite si editovateľné tlačivo a poučenie na jeho vyplnenie:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

Zdroje: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/dan-z-nehnutelnosti-v-roku-2022-toptema-dc-1-2022.htm

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,800OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články