21.6 C
Bratislava
sobota, 20 júla, 2024
spot_img

MÁTE HOME OFFICE? ČO VÁM MUSÍ ZAMESTNÁVATEĽ DAŤ? NA AKÉ PRÍSPEVKY MÁTE NÁROK?

Práca z domu má rôzne podoby a pravidlá. Zákonník práce pozná domácku prácu alebo teleprácu, ktoré sú trvale a pravidelne vykonávané z domu zamestnanca. Patria k nej viaceré benefity a musí byť dohodnutá už v pracovnej zmluve. Druhou možnosťou je príležitostný home office, ktorý je iba mimoriadnou možnosťou na prácu z domu.

 • Musí byť zamestnanec pracujúci doma stále k dispozícii? Nie, nemusí pracovať mimo svojho oficiálneho pracovného času, ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť. Na telefóne a e-mailoch teda nemusí byť večer a ani počas sviatkov alebo dovolenky.

Home office: Ako je to s pracovným časom, prestávkami, voľnom, sviatkami, nadčasmi a dovolenkou?

 • Pri trvalej práci z domu zamestnanec nemá nárok na preplatenie nadčasov či príplatok za prácu vo sviatok. Zamestnanec a zamestnávateľ sa ale môžu dohodnúť aj odlišne, a firma môže uhrádzať nadčasy, ak prideľuje zvýšené množstvo práce. K trvalej domácej práci, telepráci patria aj mnohé benefity, ako napríklad pružný pracovný čas alebo úhrada zvýšených výdavkov na prácu. Tieto benefity sa vzťahujú iba na pravidelnú prácu z domu a netýkajú sa príležitostného home office. Pri trvalej domáckej práci (telepráci) musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné vybavenie – počítač, internet, tlačiareň. Vtedy mu však bude firma povinná uhradiť zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov.
 • V prípade, ak výdavky na prácu z domu firma dostatočne preukáže a zdokumentuje, môže ich zamestnávateľ zahrnúť do mzdy zamestnancov aj vo forme paušálnej odmeny. V takom prípade z tejto sumy zamestnanec nemusí platiť dane a odvody.
 • Počas práce z domu má zamestnanec nárok aj na poskytnutie stravy, ak odpracuje viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ mu buď zabezpečí stravu alebo poskytne finančný príspevok či stravné lístky.
 • Pri práci z domu treba myslieť aj na BOZP. Firma má rovnaké povinnosti ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ako keby bol zamestnanec na pracovisku. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať BOZP aj pri home office a nesie zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel. Na zamestnanca sa pri home office hľadí, ako keby bol v práci a akýkoľvek úraz pri výkone práce z domu môže byť považovaný za pracovný úraz.
 • V prípade, ak zamestnanec pracujúci z domu ochorie, má rovnako ako ostatní zamestnanci nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenské.
 • Aj pri práci z domu platí, že zamestnávateľ môže nariadiť čerpanie dovolenky. Musí to pracovníkovi oznámiť aspoň 14 dní vopred. Táto lehota môže byť výnimočne skrátená iba so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky zo dňa na deň je preto možné len na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca.

Možno prácu z domu prikázať?

 • Zákonník práce ustanovuje možnosť zamestnávateľa prikázať prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (dohoda strán nie je týmto ustanovením vylúčená). Možnosť prikázať prácu z domu by nemala byť úplne svojvoľná, ale zamestnávateľ by mal vychádzať z rizík, ktoré sú spojené s výkonom práce kolektívu na pracovisku, resp. s prítomnosťou niektorých zamestnancov na pracovisku.
 • Dôležité je, aby zamestnanec mal technické vybavenie pre prácu z domu. Novela Zákonníka práce síce priamo nevyžaduje, aby zamestnávateľ zamestnancovi takéto technické vybavenie poskytol, ale z iných ustanovení Zákonníka práce možno odvodiť, že za technické vybavenie na výkon práce zodpovedá zamestnávateľ, resp. že náklady práce nemožno prenášať na zamestnanca. Tu je však potrebné dodať, že ak zamestnanec má svoj vlastný počítač a má doma aj pripojenie na internet a takéto prostriedky na výkon práce postačujú, možno sa domnievať, že zamestnanec nemôže výkon práce odmietnuť, pretože zamestnávateľ mu nedal počítač a nezaplatil internet, ktorý zamestnanec používa aj pre vlastné účely. V praxi však zamestnávateľ väčšinou nemôže pripustiť, aby zamestnanec narábal s dokumentmi na nezabezpečenom počítači, a preto takéto technické vybavenie zamestnancovi poskytuje. Zároveň sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku – ak by bolo potrebné vykonať zásah na technickom zariadení, preberať písomnosti, prípadne osobitné predpisy – napr. uložená pracovná povinnosť, apod.).

Pracovná zmluva a odvolanie príkazu

 • Ak ide o prikázanú prácu z domu, musí sa meniť pracovná zmluva? Vzhľadom na to, že ide o povolený jednostranný zásah do pracovných podmienok, nie je potrebné meniť pracovnú zmluvu, ale vydať takýto príkaz. Určenie miesta vychádza z pojmu „doma“, a teda zamestnanec má byť tam, kde v súčasnosti býva (túto skutočnosť by mal aj zamestnávateľovi oznámiť). Tento príkaz sa musí dostať k zamestnancovi – zákon nevyžaduje písomnú formu, ale môže byť pre neho dôležité, aby vedel zamestnávateľ takýto príkaz preukázať (napr. naskenovaný podpísaný list zaslaný e-mailom).
 • Zákonník práce nelimituje zamestnávateľa z hľadiska času platnosti takéhoto príkazu. Opatrenie môže byť zamerané na dočasne rizikového zamestnanca, a teda môže byť od – do. Prípadne môže ísť o príkaz bez presného časového obmedzenia, ktorý platí do odvolania. Ak zamestnávateľ odvolá príkaz, zamestnanec musí prísť vykonávať prácu na pracovisku (stále však má aj on právo uplatniť možnosť vykonávania práce z domu, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa). Zároveň časové obmedzenie je dané aj v Zákonníku práce – platí len dovtedy, kým trvá relevantná situácia.

Zdroj: https://uzitocna.pravda.sk/praca-a-kariera/clanok/670834-mate-home-office-alebo-nariadenu-pracu-z-domu-co-vam-musi-zamestnavatel-dat/

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,900OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články