8.9 C
Bratislava
nedeľa, 21 apríla, 2024
spot_img

MIER, REŠPEKT, SOLIDARITA, INKLÚZIA A ROVNOSŤ

Čo je kľúčové v dnešnej realite

Zasadnutie MOV v apríli jednomyseľne schválilo šesť odporúčaní komisie športovcov MOV k pravidlu 50 Olympijskej charty, vrátane odporúčania na jeho „reštrukturalizáciu“ na dve samostatné pravidlá. O obsahu pravidla 50 takmer rok prebiehala celosvetová diskusia.

Podľa stanoviska komisie športovcov i exekutívy MOV akékoľvek prípadné protesty na blížiacich sa OH v Tokiu aj na ZOH 2022 v Pekingu musia zostať mimo športovísk (o výnimke informujeme ďalej), ceremoniálov, stupňov víťazov a Olympijskej dediny – čiže posvätné olympijské miesta zostanú posvätnými.

Olympijské hry naďalej budú politicky, nábožensky aj rasovo neutrálne a dominantne sa budú zameriavať na výkony športovcov, samotný šport, jednotu olympijského hnutia a na univerzalitu. Na celých OH, vrátane oficiálnych miest sa však bude výrazne propagovať týchto päť základných pojmov – mier, rešpekt, solidarita, inklúzia a rovnosť.

V duchu vyššie uvedeného zažijeme na OH v Tokiu určité zmeny. Symbolom rovnosti bude napríklad fakt, že každá olympijská výprava má mať namiesto zvyčajného jedného vlajkonosiča na otváracom ceremoniáli hier dvoch vlajkonosičov – muža aj ženu. Počet mužov a žien v olympijských súťažiach, ako aj počet mužských disciplín je už veľmi blízky pomeru 50:50.

Ďalšou zmenou je upravená textácia prísahy športovcov, rozhodcov, aj trénerov a funkcionárov. V Tokiu v týchto prísahách premiérovo odznejú pasáže: „Sľubujeme, že sa zúčastníme na týchto olympijských hrách rešpektujúc a dodržiavajúc pravidlá a v duchu fair-play, inklúzie a rovnosti. Spoločne sme solidárni a venujeme sa športu bez dopingu, podvádzania a bez akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre česť našich tímov, v súlade so základnými princípmi olympizmu a pre to, aby bol svet lepším miestom prostredníctvom športu.“

V prakticky identickej podobe odznel aj sľub slovenských olympionikov, ktorý ich mene pred prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v stredu zložila športová gymnastka Barbora Mokošová.

Cieľom pravidla 50 je udržať hry politicky neutrálne

Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) v marci oznámil, že nebude amerických športovcov trestať za prejavy ich protestov proti diskriminácii na športových podujatiach na území USA, vrátane ceremoniálov (ide napríklad o pokľaknutie, alebo o zdvihnutie zaťatej päste).

Snahy predovšetkým z radov priaznivcov antirasistického hnutia Black Lives Matter (Životy čiernych zavážia) v USA, volajúcich po revízii či dokonca zrušení pravidla 50 a umožnení protestov aj na olympijskej pôde, však narazili na odlišné stanovisko veľkej väčšiny olympionikov, ktorí sa zapojili do celosvetového prieskumu komisie športovcov MOV.

„Cieľom pravidla 50 nie je umlčať športovcov ani ich urobiť apolitickými. Skôr je to udržať olympijské hry politicky neutrálne,“ uvádza sa v správe komisie športovcov MOV k navrhnutým odporúčaniam, ktorú zasadnutie MOV v apríli plne akceptovalo.

Čo hovorí pravidlo 50

Text pravidla 50 Olympijskej charty, ktoré nesie názov „Reklama, demonštrácie a propaganda“, je nasledovný:

„1. Pokiaľ výkonný výbor MOV výnimočne nerozhodne inak, na štadiónoch či iných športoviskách a nad nimi, ani na iných miestach, ktoré sa považujú za súčasť olympijských priestorov, nie je povolená žiadna forma reklamy. Komerčné inštalácie a reklamné tabule nie sú povolené na štadiónoch ani na iných športoviskách.

2. V olympijských priestoroch, na športoviskách a na iných miestach nie je povolený žiadny typ demonštrácií alebo politickej, náboženskej či rasovej propagandy.”

K samotnému pravidlu sa v Olympijskej charte uvádza aj deväť vykonávacích predpisov. Tie sa však prakticky výlučne vzťahujú len na prvý bod pravidla 50, nie na toľko diskutovaný druhý. Preto sa v apríli odporúčalo aj rozdelenie pravidla 50 na dve samostatné pravidlá. To si žiada úpravu Olympijskej charty, ku ktorej by malo dôjsť onedlho na zasadnutí MOV krátko pred otvorením OH priamo v Tokiu.

Celosvetový prieskum medzi olympionikmi: jasné odmietnutie protestov pri oficiálnych príležitostiach

Vzhľadom na vyhrotenú atmosféru okolo pravidla 50 sa vo veci mimoriadne angažovala komisia športovcov MOV. Konzultačný proces okolo prípadnej revízie pravidla 50 trval 11 mesiacov. Komisia okrem iného absolvovala konferenčné hovory zo zástupcami 21 komisií športovcov z rôznych štátov sveta, aj z kontinentálnych asociácií národných olympijských výborov a zo Svetovej asociácie olympionikov.

Kľúčový pre prijatie odporúčaní však bol celosvetový kvantitatívny prieskum, ktorý sa realizoval od 7. decembra 2020 do 7. januára 2021. Zúčastnilo sa na ňom 3547 súčasných aj bývalých olympionikov zo všetkých aktuálnych 41 olympijských športov a zo 185 krajín. Na analýze výsledkov prieskumu sa podieľali aj medzinárodní experti na ľudskoprávne otázky, aj na športové právo.

Z hľadiska toho, na čo sa sústreďovala najväčšia pozornosť volajúcich po revízii či zrušení pravidla 50, mali kľúčovú výpovednú hodnotu tieto výsledky celosvetového prieskumu: Ako miesta, na ktorých by sa mohli prezentovať protesty alebo demonštrácie, až 70 percent odmietlo olympijské športoviská aj ceremoniály, a 67 percent odmietlo stupeň víťazov. To je jednoznačná väčšina. Tieto miesta musia zostať naďalej ochránené pred prezentáciou akýchkoľvek prejavov politickej, rasovej, či náboženskej povahy.

Prieskum ďalej preukázal, že pre olympionikov z celého sveta sa ako vhodná možnosť prezentácie názoru (pozitívneho, nie negatívneho) javí zobrazenie posolstva, propagujúceho olympijské hodnoty, na náramku, tetovaní, odznaku alebo oblečení.

Medzi novými možnosťami, ktoré boli navrhnuté v kvantitatívnom prieskume, sa objavilo zavedenie „chvíľky solidarity“ proti diskriminácii počas otváracieho ceremoniálu hier a jednotné posolstvo o začlenení a solidarite.

Okrem toho prieskum medzi svetovou komunitou olympionikov jasne preukázal preferenciu spoločného posolstva propagácie olympijských hodnôt a Olympijského prímeria (Organizácia spojených národov ho vyhlásila tento týždeň) pred individuálnymi posolstvami ku konkrétnym problémom.

Odporúčania komisie športovcov MOV, ktoré schválila exekutíva MOV

1. Rozšíriť príležitosti na vyjadrenia športovcov počas olympijských hier:

a) na otváracom a záverečnom ceremoniáli,

b) v Olympijskej dedine,

c) prostredníctvom Múru Olympijského prímeria,

d) na odeve športovcov,

e) prostredníctvom kampaní na sociálnych sieťach,

f) prostredníctvom digitálnych správ počas športovej prezentácie

2. Rozšíriť príležitosti na vyjadrenie športovcov mimo olympijských hier

3. Ochrániť stupeň víťazov, športovisko a oficiálne ceremoniály

4. Poskytnúť objasnenie sankcií (za porušenie pravidla 50)

5. Poskytnúť viac informácií o pravidle 50

6. Reštrukturalizovať pravidlo 50 do dvoch pravidiel a lepšie objasniť (súčasné) pravidlo 50.2

Z konkretizácie jednotlivých odporúčaní bolo obzvlášť zaujímavé prispôsobenie olympijskej prísahy na otváracom ceremoniáli, o ktorom informujeme vyššie.

V Olympijskej dedine sa odporúča do jej výzdoby začleniť kolektívne posolstvá na oslavu mieru, rešpektu, solidarity, začlenenia a rovnosti a na Múre Olympijského prímeria v dedine vyjadriť svoju podporu diverzite, spájaniu ľudí a vytváraniu harmónie; posilniť dosah tohto posolstva prostredníctvom digitálnych médií.

Na oblečení športovcov a členov ich výprav sa odporúča využiť možnosť posolstva prostredníctvom umiestňovania slov mier, rešpekt, solidarita, inklúzia a rovnosť. Športovci môžu na diskutovanie a zdôrazňovanie vecí, ktoré sú pre nich dôležité, využívať celosvetovú platformu Athlete365Ich vyjadrenia však vždy musia byť v zhode s olympijskými hodnotami a rešpektovať ostatných.

V diskusiách so zástupcami športovcov z celého sveta a po konzultácii s právnikmi sa vyjasnilo nasledovné:

I. Hoci sloboda prejavu a prejavu je všeobecne uznávaným základným ľudským právom, nie je absolútna. Takéto právo sa spája s povinnosťami a zodpovednosťami.

II. Sloboda prejavu a sloboda slova môžu byť obmedzené pri veľkom úzkom súbore podmienok, ktorých posúdenie je chúlostivé a líši sa v závislosti od okolností.

Komisia športovcov MOV vyjadrila veľké znepokojenie z rizík politizácie športovcov a vonkajšieho tlaku na nich. Je dôležité chrániť ich pred možnými dôsledkami postavenia do pozície, v ktorej môžu byť nútení zaujať verejné stanovisko k určitej domácej alebo medzinárodnej otázke bez ohľadu na ich presvedčenie. V takýchto prípadoch je politická neutralita OH spôsobom, ako ochrániť športovcov pred politickým zasahovaním alebo zneužívaním.

Právna komisia MOV dostala za úlohu do začiatku OH v Tokiu pripraviť prehľadný a jednoduchý návrh sankcií pre prípad porušenia pravidla 50 ktorýmkoľvek z akreditovaných účastníkov hier. Tie by mali byť schválenéí krátko pred slávnostným otvorením hier, ktoré sa uskutoční 23. júla.

Čo povolila exekutíva MOV

Po zasadnutí exekutívy MOV a po konzultácii s komisiou športovcov MOV boli začiatkom júla zverejnené vykonávacie predpisy k druhému článku pravidla 50.

V texte vykonávacích predpisov sa uvádza nasledovné:

„Počas olympijských hier majú športovci možnosť vyjadriť svoje názory vrátane:

V mixzónach, a to aj pri rozhovoroch s médiami v Medzinárodnom vysielacom centre (IBC) alebo v Hlavnom mediálnom centre (MMC), počas tlačových konferencií na športovisku alebo v MMC, na tímových mítingoch, v tradičných alebo digitálnych médiách, či prostredníctvom kanálov sociálnych médií.

Na športovisku pred začiatkom súťaže (t. j. po opustení „call room“ alebo podobnej oblasti) či počas predstavenia jednotlivého športovca alebo tímu za predpokladu, že výraz (napríklad gesto) spĺňa tieto kritériá:

Je v súlade so základnými zásadami olympizmu;

nie je priamo ani nepriamo zamerané proti ľuďom, krajinám, organizáciám a/alebo ich dôstojnosti;

nie je rušivé (na vysvetlenie: za rušivé sa považuje napríklad konanie počas štátnej hymny iného športovca alebo tímu a/alebo počas ich predstavovania, pretože môže zasahovať do koncentrácie takéhoto športovca alebo tímu na súťaž a/alebo prípravy na ňu; ďalej fyzické zasahovanie pri predstavovaní iného športovca alebo tímu, alebo porušenie protokolu (napríklad vyvesením vlajky, bannera atď.); spôsobením ujmy na zdraví osôb alebo ich alebo majetku;

a nie je zakázané alebo inak obmedzené pravidlami príslušného národného olympijského výboru /alebo súťažnými predpismi príslušnej medzinárodnej federácie (IF).“

V usmerneniach sa ďalej hovorí:

„Pri vyjadrovaní názorov sa od športovcov očakáva, že budú rešpektovať platné zákony, olympijské hodnoty a svojich kolegov športovcov. Mali by si byť vedomí, že akékoľvek správanie a/alebo vyjadrenie, ktoré predstavuje alebo signalizuje diskrimináciu, nenávisť, nepriateľstvo alebo potenciál násilia na akomkoľvek základe, je v rozpore so základnými zásadami olympizmu.”

Zdroj: https://www.olympic.sk/

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,600OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články