9.1 C
Bratislava
štvrtok, 21 októbra, 2021

ŠKOLSKÝ PROGRAM

Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách

Ciele

Množstvo skonzumovaného čerstvého ovocia, zeleniny a mlieka v Európskej únii je pod úrovňou medzinárodných aj vnútroštátnych odporúčaní v oblasti výživy. Na druhej strane sa zvyšuje spotreba spracovaných potravín, ktoré často obsahujú priveľa pridaného cukru, soli, tukov alebo prídavných látok.

Následkom nezdravého stravovania v spojení s nízkou telesnou aktivitou je obezita. EÚ preto prijíma opatrenia, ktoré deťom pomôžu zdravo sa stravovať a viesť zdravý životný štýl.

Zdroj: Pixabay

Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny do vzdelávacích zariadení. Predpis Rady EÚ bol zverejnený v Úradnom vestníku začiatkom roka 2009 ako nariadenie Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (ďalej len „NR (ES) č. 13/2009).

Implementácia ustanovení Rady sa vykonáva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 (ďalej len „NK (ES) č. 288/2009), ktoré nadobudlo účinnosť 15. apríla 2009. NK ustanovuje podrobné pravidlá pre dodávanie ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom do vzdelávacích zariadení. Program sa v jednoduchej forme nazýva Schéma školské ovocie (z anglického School Fruit Scheme ďalej len „SFS“).

Členské štáty (ďalej len „ČŠ), ktoré chcú uplatňovať program SFS vypracujú národnú stratégiu podľa čl. 3 NK (ES) č. 288/2009 a ustanovia ďalšie podrobné pravidlá na národnej úrovni pre výkon článku 103ga) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.

Distribúcia

V rámci programu sa podporuje distribúcia ovocia, zeleniny, mlieka a niektorých mliečnych výrobkov školákom, a to od predškolských zariadení až po stredné školy. Krajiny EÚ (v spolupráci s orgánmi venujúcimi sa zdraviu a správnej výžive) schvaľujú zoznam výrobkov pomáhajúcich dosiahnuť cieľ tohto programu, ktorým je pomôcť deťom zdravo sa stravovať.

Prioritou je čerstvé ovocie a zelenina a mlieko. Na podporu rozmanitosti v stravovaní resp. osobitných výživových potrieb môžu krajiny EÚ zaradiť do ponuky aj spracované ovocie a zeleninu, napríklad šťavy a polievky, a niektoré mliečne výrobky ako jogurt a syr. Okrem toho je za prísnejších podmienok možné zaradiť aj mliečne nápoje.

Pri výbere výrobkov sa zohľadňuje sezónnosť, rôznorodosť, dostupnosť, zdravotné a environmentálne aspekty. Krajiny EÚ môžu podporiť miestne, krátkodobé dodávateľské reťazce, ekologické výrobky a výrobky so značkou kvality. Vo všeobecnosti nie je v týchto výrobkoch povolený žiaden pridaný cukor, soľ, tuk a sladidlá ani umelé príchute. Orgány EÚ v oblasti zdravia a výživy môžu výnimočne povoliť obmedzené množstvá pridanej soli a tuku a v prípade mliečnych výrobkov aj cukru.

Zdroj: https://docplayer.cz/86396157-Narodna-strategia-slovenskej-republiky-pre-program-podpory-spotreby-ovocia-a-zeleniny-u-deti-a-ziakov-v-skolach-skolske-ovocie.html

Vzdelávacie opatrenia

V rámci tohto programu sa podporujú aj vzdelávacie opatrenia. K nim patria prednášky, ale napríklad aj financovanie exkurzií do poľnohospodárskych podnikov, financovanie školských záhrad, ochutnávok a kurzov varenia, tematických dní a hier.

Cieľom týchto podujatí je, aby deti znovu objavili poľnohospodárstvo a osvojili si zdravé stravovacie návyky. Možno sa venovať aj témam ako miestne potravinové reťazce, ekologické poľnohospodárstvo, udržateľná výroba či plytvanie potravinami. Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapájať aj učitelia a rodičia, keďže sú vzorom pri formovaní zdravých stravovacích návykov detí a ich životného štýlu.

Informačné opatrenia

Finančné prostriedky sa dajú použiť aj na informačné činnosti, ktorými sa zabezpečí viditeľnosť tohto programu, ako aj na monitorovanie a hodnotenie jeho fungovania.

Rozpočet

Celkový rozpočet EÚ na tento program v období 2017 – 2023 bol stanovený na 250 mil. EUR na jeden školský rok, z toho maximálne 150 mil. EUR pripadá na ovocie a zeleninu a maximálne 100 mil. EUR na mlieko. Tento rozpočet bol medzi jednotlivé krajiny rozdelený na základe počtu detí, úrovne regionálneho rozvoja a v prípade mlieka na základe toho, ako sa rozpočet používal predtým (pozri podrobnosti nižšie, orientačný rozpočet EÚ podľa krajiny a školského roka).

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ predstavuje celkový rozpočet EÚ na tento program 220,8 milióna EUR na školský rok, z čoho maximálne 130,6 milióna EUR na ovocie a zeleninu a 90,1 milióna EUR na mlieko.

Čo deti dostávajú

Ovocie do škôl, zelenina a mlieko podporuje zdravú výživu. Národný program schválil zoznam produktov, ktoré deti dostávajú.

  • Prioritou je čerstvé ovocie a zelenina a konzumné mlieko
  • výber je založený na sezónnosti, rôznorodosti a dostupnosti a zvažuje zdravotné a environmentálne aspekty
  • produkty musia byť bez pridaných cukrov, soli, tuku, sladidlá alebo umelé príchute sú povolené. Ako výnimka, národný program môže umožniť obmedzené množstvo pridaných cukrov, soli alebo tuku.
Zdroj: https://blog.vyzivovetabulky.sk/obezita-a-podvyziva-u-dospelych/

Je vedecky dokázané, že vo väčšine prípadov sa z obézneho dieťaťa stane obézny dospelý.

Monitoring / Hodnotenie

V rámci programu „Školské ovocie“ budú vykonávané viaceré povinné a dobrovoľné hodnotenia, komunikácia a monitorovanie vykonávania programu.

Povinné – kvantitatívne monitorovanie je súčasťou požiadaviek EÚ, ktoré bude vykonávať dodávateľ a predkladať na Pôdohospodársku platobnú agentúru podľa legislatívy SR a aktuálneho metodického postupu pre program „Školské ovocie“. Napr. informácie o počte škôl, počte podporovaných detí a žiakoch alebo mesačné hlásenie o dodaných množstvách a druhoch ovocia a zeleniny. Monitorovanie čerpania financií v súlade s limitom pre SR v aktuálnom školskom roku vykonáva PPA. Výsledky monitorovania financií a finančnú požiadavku na ďalší školský rok predkladá ročne Európskej komisii.

Dobrovoľné – kvalitatívne monitorovanie programu na zdravotné uvedomenie a zníženie výskytu obezity,  bude formou dotazníkov, ktoré sú určené pre rodičov alebo žiakov. V prílohe 4  rámcovej  Národnej stratégie  je  modelový dotazník, ktorý nájdu rodičia žiakov zapojených do programu „Školské ovocie“ na tejto stránke v národnej stratégií, v časti prílohy. Škola môže pomôcť pri distribúcii dotazníka.

Zber údajov a vyhodnocovanie bude vykonávané prostredníctvom poradní verejného zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Školy môžu s poradňami zdravia spolupracovať aj pri tvorbe výchovných programov, kampaní a rozširovaní informácií o programe na lokálnej a regionálnej úrovni.

Každý členský štát v súlade s legislatívou EÚ a v stanovených termínoch oznamuje Európskej komisii výsledky celkového  hodnotenia účinnosti programu. Najbližšie celkové  hodnotenie programu  predkladajú  členské štáty  do konca  februára  2017 ( povinné –  v súlade s čl. 12 ods. 2  a 3  nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 v platnom znení).

Dokumenty na stiahnutie

Orgány štátnej správy môžu

  • podporiť miestne alebo regionálne nákupy, produkty ekologického poľnohospodárstva, malé dodávateľské reťazce, prínos pre životné prostredie, produkty z kvalitných poľnohospodárstiev
  • Okrem čerstvého ovocia a zeleniny a konzumného mlieko sprístupniť spracované produkty, ako sú džúsy, polievky, jogurty a syry, ktoré zaistia pestrú stravu a riešia špecifické potreby výživy. Ostatné mliečne výrobky, ako sú mliečne nápoje môžu byť tiež distribuované, ale pomoc EÚ sa bude poskytovať len pre ich súčasti mlieka
  • pridávať ďalšie poľnohospodárske produkty, ako sú olivy, olivový olej a med, do svojich programov
Zdroj: Pixabay

Ako sa zúčastňujú jednotlivé členské štáty

Národná správa posiela žiadosť o podporu Európskej komisii.

Pred každú žiadosť, musí byť vypracovaná stratégia, ako budú programy zavedené do škôl. Na obdobie 6 rokov sa stanovujú stratégie krajiny, ciele a priority, cieľové skupiny (napríklad ZŠ a MŠ,), výrobky (jablká, mrkva …) a vzdelávacie činnosti (poľnohospodárske návštevy, školské záhrady, školenia …).

Školy by sa mali obrátiť na vnútroštátne orgány vo svojej krajine k účasti.

Dokumenty na stiahnutie

Linky

Legislatíva EÚ:

Legislatíva SR:

ŠKOLSKÉ MLIEKO A ŠKOLSKÉ OVOCIE – ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Prinášame odpovede Ministerstva pôdohospodárstva na často kladené otázky týkajúce sa školského programu k problematike zabezpečenia doplatku rodičov na výrobky školského programu.

Vážení zástupcovia školských jedální, škôl, zriaďovateľov škôl a všetci, komu záleží na tom, aby naše deti a žiaci boli vedené/-í k zdravému stravovaniu aj prostredníctvom školského programu, vzhľadom na množstvo diskusií, ktoré sa v súčasnosti vedú v súvislosti so školským programom, sme sa pokúsili najčastejšie otázky zodpovedať najmä s cieľom zabrániť dezinformáciám, pretože veríme, že benefity plynúce pre deti a žiakov zo školského programu je potrebné zachovať. Otázky a odpovede budeme podľa vašich požiadaviek, resp. podľa prípadných zmien pravidiel školského programu aktualizovať.

Dátum uverejnenia/poslednej aktualizácie: 30.9.2020

Pozn.: V záujme zjednodušenia sa v ďalšom texte pod pojmom „deti“ myslia deti materských škôl, žiaci základných škôl alebo deti alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách zriadených v SR. Ďalej pod pojmom „škola“ sa myslia všetky uvedené školy.

1. Možno doplatok rodiča na školské výrobky hradiť zo sumy stravnej jednotky?

Nie. Škola musí vedieť preukázať, že výrobky školského programu sa nepoužili
na zabezpečenie obeda, či iného jedla v rámci stravnej jednotky. Výrobky školského programu sú príspevkom k zdravej strave dieťaťa navyše k stravnej jednotke. Namieste nie sú ani obavy z nadmerného príjmu kalórií dieťaťom v škole. Pri vhodne zvolenom výrobku zo širokého sortimentu ponúkaných výrobkov dieťa nemusí nutne konzumovať výrobok školského programu v škole, môže si ho zobrať domov.

2. Možno vydávať výrobky školského programu spoločne s obedom v školskej jedálni?

Áno. Výrobky školského programu môžu byť podávané dieťaťu na samostatnom výdajnom mieste v školskej jedálni alebo „na tácke“ spoločne s obedom. Výrobky školského programu však musia byť zreteľne identifikované v jedálnom lístku a na výdajnom mieste musí byť umiestnený plagát školského programu.

3. Chceme výrobky školského programu poskytovať všetkým deťom, nielen tým, ktoré sa stravujú v školskej jedálni.

Samozrejme, prístup k výrobkom školského programu by mali mať všetky deti, ktoré školu navštevujú. Zvážte možnosť samostatnej evidencie detí prihlásených na školský program a výdaj výrobkov školského programu na základe preukázania nároku na výrobok. Záleží na špecifikách a možnostiach jednotlivých škôl, či systém zabezpečia elektronicky, formou lístkov alebo iným spôsobom.

4. Možno úhradu rodiča za školský program vyberať súčasne s úhradou za školský obed?

Áno. Rodič môže vykonať jednu platbu s určenou frekvenciou na určený účet, ktorá bude zahŕňať poplatok za obed aj za školský program. Škola však musí vedieť preukázať, aká hodnota, resp. podiel z tejto sumy bol uhradený za výrobky školského programu.

5. Rodičia sú už teraz zaťažení poplatkami za rôzne položky v priebehu školského roka a nebudú chcieť platiť navyše aj za školský program.

Tu je priestor na propagáciu a uplatnenie edukačného rozmeru školského programu smerom k rodičom, ktorí by si mali uvedomovať význam školského programu pri výchove ich detí k zdravým stravovacím návykom. V komunikácii s rodičmi zdôraznite prosím, že väčšinu čerstvých a neochutených výrobkov majú prostredníctvom školského programu k dispozícii za zlomok ceny v porovnaní s cenami v obchodoch a že samotná škola prijíma túto záťaž navyše, aby zapojením sa do školského programu mohla spolupracovať s rodičmi na naplnení spoločného záujmu, ktorým je zdravie ich detí.

Veríme, že pri správnej komunikácii nebude doplatok za školský program predstavovať tak vysokú sumu, aby popri iných platbách, ktoré škola vyžaduje, pôsobil na rodičov demotivujúco.

6. Ako nastaviť výšku doplatku rodiča na výrobky školského programu?

Najvyššia možná výška doplatku rodiča za školské výrobky v aktuálnom školskom roku je stanovená v prílohách č. 1 a č. 2 nariadenia vlády SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/200/20200801. Sumy za jednotlivé výrobky sa aktualizujú na každý školský rok.

7. Je možné zabezpečiť, aby samotný rodič nemusel platiť za výrobky školského programu žiadny doplatok?

Áno. Vždy je však potrebné, aby dodávateľ školského ovocia a zeleniny či školského mlieka a mliečnych výrobkov do školy vedel predložiť dôkaz o úhrade od školy. Možnosti financovania sme uviedli tu: http://www.skolskeovocie.sk/?pl=18&article=76.

Pravidlá školského programu však nemôžu stanoviť podrobne tento postup. Každá škola má svoje špecifiká vyplývajúce z rôznych podmienok a rôznych možností, preto odporúčame obrátiť sa v tejto veci na zriaďovateľa.

8. So školským programom sú pre školu a vedúce školských jedální spojené len povinnosti navyše. Ako inak môže škola využiť školský program?

Súčasťou školského programu sú aj sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré v spolupráci s dodávateľmi výrobkov školského programu možno využiť napr. na zriadenie školskej záhradky a na jej údržbu, zabezpečenie školských výletov na konci alebo v priebehu školského roka, či iného programu vo voľnom čase detí ale aj počas vyučovania v podobe súťaží a kvízov. Sme presvedčení o tom, že aj v období opatrení v dôsledku nákazy COVID-19 možno pri vôli všetkých zúčastnených strán vymyslieť vhodný typ sprievodných opatrení, napr. dištančným spôsobom (videoprenosy z fariem a pod.)

9. Čo robia kompetentní, aby nám uľahčili administratívnu, finančnú a personálnu záťaž pri zabezpečovaní školského programu?

O vašich problémoch sme informovaní a snažíme sa ich vyriešiť. Momentálne zvažujeme možnosť upustenia od nutnosti úhrady DPH pri školských výrobkoch, čo by s výnimkou ochutených výrobkov umožnilo ich dodávanie do škôl bez doplatku rodiča. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky však túto možnosť môže len navrhnúť, rozhodnúť o nej však musí Európska komisia, Rada Európskej únie a v prípade ich kladného rozhodnutia aj vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky.

10. Kam sa možno obrátiť, ak potrebujeme ďalšie informácie?

Využite prosím najmä elektronickú adresu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky skolskyprogram@land.gov.sk, na ktorej sa budeme snažiť odpovedať na všetky vaše otázky.

Zdroj: Školské ovocie – Aktuality (skolskeovocie.sk)

Related Articles

THGE VERGE: FACEBOOK PLÁNUJE ZMENIŤ SVOJ NÁZOV

Americká spoločnosť Facebook Inc. plánuje budúci týždeň oznámiť, že zmení svoj názov. V utorok večer o tom informoval americký portál The Verge...

VIEŠ, AKO SPRÁVNE KOMUNIKOVAŤ? VYHNI SA CHYBÁM, KTORÉ SÚ ZABIJAKOM KAŽDEJ KONVERZÁCIE

Komunikácia je kľúčom k úspechu nielen v partnerských, ale aj medziľudských vzťahoch. Táto každodenná činnosť je však veľakrát podceňovaná, čo sa v...

TVOJA EPIFÝZA MILUJE RYTMUS. A TY?

Svojou veľkosťou nepresahuje dĺžku 5-8 mm a šírku 3-5 mm a aj keď disponuje viacerými pomenovaniami, vždy ide o ten istý malý výrastok...

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
18,600OdberateliaZdielať
- Advertisement -

Najnovšie články

THGE VERGE: FACEBOOK PLÁNUJE ZMENIŤ SVOJ NÁZOV

Americká spoločnosť Facebook Inc. plánuje budúci týždeň oznámiť, že zmení svoj názov. V utorok večer o tom informoval americký portál The Verge...

VIEŠ, AKO SPRÁVNE KOMUNIKOVAŤ? VYHNI SA CHYBÁM, KTORÉ SÚ ZABIJAKOM KAŽDEJ KONVERZÁCIE

Komunikácia je kľúčom k úspechu nielen v partnerských, ale aj medziľudských vzťahoch. Táto každodenná činnosť je však veľakrát podceňovaná, čo sa v...

TVOJA EPIFÝZA MILUJE RYTMUS. A TY?

Svojou veľkosťou nepresahuje dĺžku 5-8 mm a šírku 3-5 mm a aj keď disponuje viacerými pomenovaniami, vždy ide o ten istý malý výrastok...

ADELE JE SPÄŤ! NOVÝ SINGEL ZA PÁR HODÍN NAZBIERAL MILIÓNY ZHLIADNUTÍ

Už pred niekoľkými dňami ohlásila na sociálnych sieťach príchod nového singla aj albumu. Očakávaniam je koniec, speváčka Adele pár minút po polnoci...

PRINCOVI WILLIAMOVI SA NEPÁČIA LETY DO VESMÍRU, ZNEPOKOJENÁ JE AJ KRÁĽOVNÁ

Britská kráľovná Alžbeta II. vo štvrtok povedala, že ju pred klimatickým summitom OSN (COP26) "hnevá" nedostatočný pokrok v záležitostiach v oblasti klímy.