15.8 C
Bratislava
pondelok, 20 mája, 2024
spot_img

SLOVENSKO ZAČÍNA TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ BIOODPAD

Slovenské samosprávy musia od januára zbierať kuchynský odpad. Viacerým mestám plány zmarila pandémia. EURACTIV Slovensko zisťoval, či už najväčšie slovenské mestá so zberom začali, ako prebieha, a čo sa s vyzbieraným odpadom deje. 

Bioodpad nie je problém, ale vzácny zdroj

Od začiatku tohto roku musia slovenské samosprávy triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (BRKO). Na jeho zavedenie majú mestá a obce čas do konca júna tohto roku. Dovtedy platí prechodné obdobie, v rámci ktorého ministerstvo životného prostredia ešte neudeľuje pokuty. Samosprávy sa však na zavedenie zberu musia aktívne pripravovať.

Prechodné obdobie je kompromisom medzi dvomi organizáciami zastupujúcimi samosprávy (Únia miest Slovenska – ÚMS – a Združením miest a obcí Slovenska – ZMOS) a rezortom životného prostredia. ÚMS a ZMOS ešte minulé leto upozorňovali, že zavedenie zberu nového prúdu odpadov je náročné po technickej aj finančnej stránke a mnohé samosprávy naň nie sú pripravené. Problém podľa ÚMS mohli mať najmä väčšie mestá, v ktorých je logistika zberu náročnejšia. Zástupcovia samospráv zároveň upozorňovali na nedostatok zariadení na spracovanie kuchynského odpadu.

Za sebou už máme viac ako dva mesiace od platnosti novej povinnosti. EURACTIV Slovensko  preto oslovil dvanásť najväčších slovenských miest s tromi otázkami:

1) Začali ste už ste so zberom kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu? Ak nie, v akom štádiu príprav sa nachádzate?

2) Akým spôsobom realizujete alebo chcete realizovať zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu?

3) Čo sa s vyzbieraným odpadom deje alebo bude diať po zbere?

Z ankety boli vylúčené Bratislava a Košice. Dve najväčšie slovenské mestá majú do roku 2023 výnimku, pretože svoj odpad energeticky zhodnocujú. Zariadenie na energetické zhodnocovanie v Košiciach čiastočne využíva aj neďaleký Prešov. Ten má výnimku do roku 2022.

Výnimku majú aj tie obce, ktoré kompostujú všetok svoj kuchynský odpad a tie, v ktorých z rôznych príčin zber nie je možný. Tieto výnimky sa v mestách môžu vzťahovať aj na jednotlivé mestské časti.

Odpovede sú zoradené v abecednom poradí. EURACTIV oslovil kancelárie primátora či mestské úrady v Banskej Bystrice, Martine, Michalovciach, Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, vo Zvolene a v Žiline.

Banská Bystrica (odpovedala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková)

1) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zbierame od 1. januára 2021.

2) Zber kuchynského odpadu realizujeme prostredníctvom hnedých zberných nádob určených na zber BRO – biologicky rozložiteľného odpadu (660 litrov v bytových domoch a 240 litrov v rodinných domoch).

3) Vyzbieraný kuchynský odpad je odovzdávaný na zhodnotenie zmluvnému partnerovi, ktorý s ním nakladá v rámci vlastných zariadení, kompostární alebo ho odovzdáva do bioplynovej stanice, v závislosti od kvality odpadu.

Martin (odpovedala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová)

1) Mesto Martin začalo so zberom kuchynského odpadu už od 1. februára 2021.

2) Obyvatelia mesta Martin, ktorí  bývajú v rodinných domoch majú možnosť požiadať o zbernú nádobu na kuchynský odpad zdarma. Tieto zberné nádoby sú označené tak, aby spĺňali štandardy zberu kuchynského odpadu a sú vyvážané podľa vopred stanoveného harmonogramu. Čo sa týka obyvateľov bytových domov, pred každý z nich bola umiestnená taktiež zberná nádoba s označením určená na zber kuchynského odpadu.

3) Odvoz a spracovanie kuchynského odpadu zabezpečuje na základe Zmluvy o poskytovaní komunálnych služieb spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o., ktorá ho odváža na miesto jeho následného spracovania.

Michalovce (odpovedala hovorkyňa primátora Iveta Palečková)

1) So zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sme ešte nezačali, nakoľko v roku 2020 sme pripravili spracovanie projektovej dokumentácie „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,“ ako aj príslušných stavebných povolení. Uvedený projekt spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sme v auguste 2020, doručili na Ministerstvo životného prostredia SR, riadiacemu orgánu pre operačný program kvalita životného prostredia. K dnešnému dňu ešte nemáme informáciu o tom, či bol alebo nebol náš projekt úspešný. Aj napriek tejto skutočnosti sa pripravujeme, aby sme so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu začali od 1. júla 2021.

2) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu plánujeme realizovať týmto spôsobom: Každá domácnosť v rodinnom dome bude triediť kuchynský odpad do košíka na bioodpad s objemom desať litrov vybaveným kompostovateľným vreckom. Prevetrávaný košík zabezpečí predchádzanie vzniku hnilobných procesov a zápachu. Odpad v kompostovateľnom vrecku bude následne umiestnený do 120 litrovej hnedej nádoby na vrch bioodpadu v nádobe, alebo vedľa nádoby v kompostovacom košíku na bioodpad a raz týždenne vyvezený. Aj dnes zabezpečujeme vývoz 120 litrových nádob s bioodpadom raz týždenne. Vrecká s kuchynským odpadom sa budú odvážať samostatným zberovým vozidlom a samostatne sa bude odvážať aj biologicky rozložiteľný odpad zo 120 litrových hnedých nádob. V rámci bytových domov bude každá domácnosť triediť kuchynský odpad do košíka na bioodpad s objemom desať litrov a vybaveným kompostovateľným vreckom. Odpad v kompostovateľnom vrecku bude následne vložený do hnedej 660 litrovej zberovej nádoby umiestnenej na existujúcich stojiskách kontajnerov. Vývoz uvedených nádob sa bude realizovať raz týždenne.

3) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad budeme zhodnocovať na prevádzke kompostárne – areál Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce.

Nitra (odpovedal referent pre odpadové hospodárstvo Martin Pavelka)

1) Mesto Nitra ešte nespustilo zber kuchynského odpadu. Spustenie zberu plánujeme v priebehu prvého polroka 2021, čo je v súlade so zákonom. V súčasnosti vyhodnocujeme jednotlivé varianty systému zberu, ktorý systém by bol pre Nitru najefektívnejší.

2) Zber budeme realizovať tak aby bol v súlade s vyhláškou ministerstva životného prostredia. V prípade rodinných domov pôjde o zber od dverí k dverám, na sídliskách budú rozmiestnené na stojiskách komunálneho odpadu špeciálne nádoby na zber kuchynského odpadu.

3) Máme dve základné možnosti: zhodnocovanie na kompostárni alebo na bioplynovej stanici, prípadne kombinácia týchto dvoch možností a podpora tzv. domáceho kompostovania. Ako som už spomínal, ešte stále vyhodnocujeme alternatívy.

Nové Zámky (odpovedala hovorkyňa mesta Petronela Bernáth)

1) Od 1. januára 2021 mesto zaviedlo prvú etapu zberu kuchynského odpadu na zberovom dvore, do schránok všetkých domácností z IBV a KBV boli distribuované biologicky rozložiteľné vrecká určené na tento zber, obyvatelia majú možnosť tento odpad ďalej zaviesť na zberný dvor. Od druhého polroka mesto zavedie zber kuchynského odpadu od dverí k dverám, momentálne sa spracovávajú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania pre zavedenie a zhodnotenie tohto zberu.

2) Od dverí k dverám aj pri rodinných domoch aj bytovej zástavbe.

3) Zhodnotenie BRKO bude závisieť od výsledkov verejného obstarávania.

Poprad (odpovedala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová)

1) So zberom sme ešte nezačali, sme momentálne vo fáze príprav. Finalizujeme súťažné podklady pre obstaranie zberu kuchynského odpadu.

2) Zber budeme realizovať prostredníctvom zberných nádob, ktoré budú pre občanov dostupné na existujúcich stojiskách kontajnerov.

3) Službu nemáme vysúťaženú. V našom blízkom okolí nemáme kompostáreň s potrebnou kapacitou ani bioplynovú stanicu na zhodnotenie tohto druhu odpadu, preto to bude závisieť od poskytovateľa služby.

Prešov (odpovedal hovorca mesta Vladimír Tomek)

1) Mesto Prešov si od 1. januára uplatňuje výnimku na povinnosť zavedenia zberu kuchynského odpadu z domácností v zmysle zákona o odpadoch, a teda má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1.

2) Aktuálne v Prešove nemáme finálne nastavený systém zberu kuchynského odpadu, avšak uvažujeme o zavedení zberných nádob. V priebehu tohto roka aktualizujeme všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch v súlade s aktuálnym systémom a legislatívou.

3) Všetko závisí od konečného nastavenia formy zberu kuchynského odpadu vrátane výberu konečného zariadenia na zhodnotenie kuchynského odpadu.

Prievidza (odpovedal hovorca mesta Michal Ďureje)

1) Mesto má vysúťaženého poskytovateľa, ktorý zabezpečí zber, prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob od hromadnej bytovej výstavby. V rodinných domoch bude biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad. Zber zatiaľ nezačal, lebo v nadväznosti na mimoriadnu situáciu s COVID-19 a súvisiacimi opatreniami riešime logistiku distribúcie biodegradovateľných sáčkov na kuchynský odpad priamo do domácností.

2) V hromadnej bytovej výstavbe bude na každom stanovišti 140 litrová  nádoba na BRKO, vývoz bude realizovaný dvakrát týždenne. V individuálnej bytovej výstavbe bude BRKO zbieraný spolu s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad rodinných domov. Tu majú obyvatelia k dispozícií 120 litrové hnedé nádoby, vývoz raz týždenne. Pre zvýšenie komfortu triedenia BRKO budú do domácnosti distribuované biodegradovateľné sáčky.

3) Mesto bude vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad ukladať na mestskú kompostáreň.

Trenčín (odpovedala hovorkyňa mesta Erika Ságová)

1) So zberom BRKO sme začali  od 1. januára 2021.

2) Na území mesta Trenčín zbierame BRKO zo sídliskových častí prostredníctvom 120 litrových, 240 litrových a 660 litrových bionádob, ktoré sú umiestnené na stojiskách pri komunálnych nádobách. Vývoz je nastavený zatiaľ na frekvenciu jedenkrát týždenne. V rodinných domoch sme zber BRKO napojili už na existujúci systém zberu biologicky rozložiteľného – zeleného odpadu. Rodinné domy, ktoré už bionádoby využívali na zber takzvaného „zeleného bio“ ich využívajú aktuálne aj na kuchynské bioodpady. Zintenzívnila sa frekvencia vývozu oproti pôvodnej frekvencii zavedenej pre zber „zeleného bio“. Pre rodinné domy máme nastavený voliteľný systém. Občania si môžu vybrať. Buď podpíšu čestné prehlásenie, že všetok vzniknutý bioodpad z ich domácnosti skompostujú, čím si nezvyšujú poplatok za komunálne odpady alebo využijú možnosť odvozu a zhodnotenia bioodpadu prostredníctvom bionádoby –  samozrejme, táto služba im ovplyvní výšku poplatku za komunálne odpady.

3) Vyzbierané biologicky rozložiteľné odpady z nášho mesta  sú spracovávané na kompostárni, ktorú prevádzkuje zberová spoločnosť.

Trnava (odpovedala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová)

1) V Trnave zbierame kuchynský bioodpad od začiatku tohto roka.

2) Kuchynský bioodpad sa zbiera do zberných nádob umiestnených na sídliskách, okrem toho je možné odovzdať ho na zberných dvoroch (v Trnave ich máme sedem). Momentálne sme sa prioritne zamerali na obyvateľov bytoviek, keďže ľudia v rodinných domoch majú viacero možností, ako so zvyškami z kuchyne nakladať (kompost, domáce zvieratá, kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad a pod.). Obyvatelia dostali špeciálne perforované košíky spolu s biologicky rozložiteľnými vreckami a infoletákmi. Vrecká dodané samosprávou sú jediným obalom, v ktorom je vhodné kuchynský bioodpad vyhadzovať. Ešte ekologickejšie je to však úplne bez obalu.

3) Vyzbieraný kuchynský bioodpad z Trnavy putuje na zhodnotenie do bioplynovej stanice.

Zvolen

Komunikačné oddelenie mestského úradu na otázky priamo neodpovedalo. Redakcii EURACTIV Slovensko však zaslalo článok mestských novín, ktorý sa zberu kuchynského odpadu venuje.

Zvolen zber BRKO spustil v januári tohto roku. Zvolen pri zbere využíva hnedé nádoby určené na takzvaný zelený bioodpad zo záhrad. Ich počet sa v uplynulých mesiacoch z dôvodu novej povinnosti zvýšil na 175. Zvýšila sa takisto frekvencia zberu. V zime sa biologický odpad bude vyvážať raz za dva týždne. V lete raz týždenne.

Vo Zvolene sú takisto mestské časti, v ktorých z dôvodu ťažkej dostupnosti zberovým vozidlom nie je možné zber vykonávať. Týmto mestským častiam chce mesto zakúpiť kompostéry.

Žilina (odpovedal hovorca mesta Vladimír Miškovčík)

1) Žilina od 1. januára uskutočňuje triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ako nám to ukladá platná legislatíva.

2) Vytriedený kuchynský bioodpad môžu Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov, ktorých sto kusov bolo v meste rozmiestnených do konca minulého roka. V tomto roku pribudne v Žiline ďalších dvesto kusov kontajnerov. Ide o 1100 litrové zvonové sklolaminátové kontajnery, ktoré majú riešené odvetranie, ktoré umožňuje prístup vzduchu, redukciu plynov a následného zápachu. Dno kontajnera s otvormi pre cirkuláciu vzduchu je prekryté mriežkou, ktorá zabezpečuje oddelenie odpadu od tekutej zložky a umožňuje jej odporovanie. Ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností sme pre svojich obyvateľov pripravili štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu. Obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie je distribúcia štartovacích balíčkov pre občanov pozastavená. Napriek tomu sa len za prvý týždeň od rozmiestnenia kontajnerov na kuchynský bioodpad podarilo našim obyvateľom vyzbierať skoro tri tony bioodpadu, do konca februára to bolo bezmála 67 ton.

3) Vytriedený bioodpad z mesta sa dvakrát týždenne odváža do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. V prvom kroku sa z neho zneutralizujú škodlivé látky a následne pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie.

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,800OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články